قبوض پرداختی

IMG16451706

پرداخت 101 قبض به مبلغ 2435500 تومان

عقيقه

IMG16451706

اتوزيع گوشت 10 راس گوسفند عقيقه

جهیزیه

IMG16451706

اهداء 45 کمک جهیزیه 500 هزار تومانی