ردیفشناسه قبضشناسه پرداختنوع قبضمبلغ (ریال)وضعیت
1002814350653554106650گاز541000الحمدالله پرداخت گردید.
2304315574168965439آب98000الحمدالله پرداخت گردید.
311478081212824970506برق249000الحمدالله پرداخت گردید.
412235488121209470673برق94000الحمدالله پرداخت گردید.
42343234234342342
511435281212721470683برق292000الحمدالله پرداخت گردید.
63029405741950072403آب500000الحمدالله پرداخت گردید.
71146876812124118480100برق1184000الحمدالله پرداخت گردید.
8002648630653933506494گاز335000الحمدالله پرداخت گردید.
9308125741736169599آب361000الحمدالله پرداخت گردید.
10002576040653024306812گاز243000الحمدالله پرداخت گردید.
rwerrwerwerwewr